Tin tức & Sự kiện
Thành tích - Chứng nhận
Liên kết web
QUY CHE LAM VIEC BCHCDCTY In E-mail

                                 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VÀ VI SINH

( Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-CĐ08  ngày 02  tháng 01 năm 2008 

của Ban Thường vụ  Công Đoàn Công Ty CP Công Nghiệp Hoá Chất & Vi Sinh)

 

Chương I

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH

ĐIỀU I :         Ban Chấp Hành Công Đoàn Công Ty Cổ phần Công nghiệp Hoá Chất và Vi Sinh do Đại hội đại biểu Công Đoàn Công Ty Cổ phần Công nghiệp Hoá Chất và Vi Sinh lần thứ XI bầu ra, là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội ; có trách nhiệm và quyền hạn sau :

1.1-         Kiện toàn tổ chức, nhân sự chủ chốt của Ban Chấp Hành. Bầu Ban Thường Vụ, bầu Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch, bầu ủy Ban Kiểm Tra, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp Hành và ủy Ban Kiểm Tra khi cần thiết.

1.2-         Thảo luận thông qua các Nghị quyết, chủ trương công tác và các biện pháp công tác Công Đoàn hàng năm nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công Đoàn khoá XI và Nghị quyết Công Đoàn Tổng Công Ty Hoá Chất Việt Nam, Chỉ thị, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và Công Đoàn cấp trên.

1.3-         Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động đối với Công đoàn đơn vị thành viên. Đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn hoạt động. Giúp đỡ, can thiệp và bảo vệ đoàn viên công đoàn khi bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

1.4-         Quyết định và đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể và cán bộ đoàn viên Công đoàn trong Công đoàn Công Ty .

1.5-         Quyết định về việc triệu tập Đại hội đại biểu Công đòan Công ty giữa nhiệm kỳ hay hết nhiệm kỳ ; thông qua báo cáo trình Đại hội.

 

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG VỤ

ĐIỀU II :       Ban Thường Vụ Công Đoàn Công Ty Cổ phần Công nghiệp Hoá Chất và Vi Sinh là cơ quan thường trực của Ban Chấp Hành Công Đoàn Công Ty có trách nhiệm và quyền hạn sau :

2.1-          Chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban chấp hành, hàng quý họp Ban Thường Vụ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đề ra.

2.2-          Chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, Công đoàn  cấp trên và Công Đoàn Công Ty, điều hành các hoạt động giữa hai kỳ họp Ban chấp hành, báo cáo hoạt động của mình tại Hội nghị thường kỳ của Ban chấp hành .

2.3-          Thảo luận và thông qua các văn bản tham gia ý kiến với Công ty về các chế độ chính sách liên quan đến người lao động ; phối hợp với Ban kiểm tra Công đoàn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đòan viên công đòan Công ty.

2.4-          Thông qua dự toán và quyết toán tài chính hàng năm để báo cáo Ban Chấp Hành và Công Đoàn Tổng Công Ty Hoá Chất Việt Nam.

2.5-          Chủ tịch Công đoàn là người đứng đầu Ban chấp hành có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Thường vụ.

 

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

 

ĐIỀU III :      Ủy viên Ban Chấp Hành Công Đoàn Công Ty Cổ phần Công nghiệp Hoá Chất và Vi Sinh có trách nhiệm, quyền hạn sau :

3.1-          Tham gia đầy đủ các kỳ họp Ban Chấp Hành, nghiên cứu đóng góp ý  kiến xây dựng các Nghị quyết, chủ trương, nhiệm vụ công tác công đòan hàng năm.

Trường hợp vắng mặt, phải báo cáo cho Ban Thường Vụ biết và có ý kiến tham gia bằng văn bản.

3.2-          Hàng quý, 6 tháng phản ảnh tình hình, những thông tin cần thiết và đề  xuất với Ban Thường Vụ về tình hình việc làm, đời sống của công nhân - lao động theo nhiệm vụ được phân công.

3.3-          Tham gia các hoạt động chuyên đề do Ban Chấp Hành phân công.

Ủy viên Ban Chấp Hành Công Đoàn Công ty công tác ở đơn vị có trách nhiệm tổ chức hoạt động Công đoàn tại đơn vị được phân công, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả theo quy định .

Phải sâu sát, đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo Công đoàn đơn vị nơi mình công tác thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp Hành.

3.4-          Ủy viên Ban Chấp hành khi chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu thì thôi tham gia Ban chấp hành.

3.5-          Ủy viên Ban Chấp Hành được Ban Thường Vụ thông tin kịp thời những chế độ chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên có liên quan đến quyền lợi - nghĩa vụ của người lao động và các văn bản cần thiết của Ban Thường Vụ Công Đoàn Công Ty Cổ phần Công nghiệp Hoá Chất và Vi Sinh.

3.6-          Ủy viên Ban Chấp Hành đươc phụ cấp kiêm nhiệm, được thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ theo chế độ quy định của Công Đoàn Công Ty Cổ phần Công nghiệp Hoá Chất và Vi Sinh.

 

Chương IV

Nguyên tắc chế độ làm việc.

 

ĐIỀU IV :       Ban Chấp Hành Công Đoàn Công Ty Cổ phần Công nghiệp Hoá Chất và Vi Sinh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và quyết định theo đa số.

ĐIỀU V :        Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành :

5.1-          Ban Chấp Hành Công Đoàn có chương trình hoạt động hàng năm, sinh hoạt một năm 04 lần ( trừ trường hợp đột xuất ).

5.2-          Chương trình, nội dung các văn bản trình kỳ họp Ban Chấp Hành được gửi cho các ủy viên ít nhất trước ba ngày.

5.3-          Hội nghị Ban Chấp Hành phải có ít nhất 2/3 số ủy viên dự họp mới có hiệu lực. Những ý kiến khác nhau cần được thảo luận để thống nhất biểu quyết, các Nghị quyết của Ban Chấp Hành phải được quá 1/2 số ủy viên dự họp tán thành mới có hiệu lực, ủy viên Ban Chấp Hành được quyền bảo lưu ý kiến của mình và kiến nghị lên Công Đoàn cấp trên nếu thấy cần thiết, nhưng bản thân phải nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết.

ĐIỀU VI :       Trong quá trình thực hiện, những vấn đề chưa phù hợp hoặc mới phát sinh sẽ được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 
Các Xí nghiệp
CN-SH
huongviet
Bicico
Son Liksho
Hình ảnh
 
Thống kê website
Tất cả262876
Bản quyền thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT & VI SINH - BICICO
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (848). 3 8224456 - 3 8293117 - 3 8226589 - Fax: (848) 3 8226013 - 3 8245734
Website: www.likshopaint.com.vn; www.bicico.com.vn 
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó